Mat spraymaling grøn – Forest Green

DKK 49,00

Farve: Forest Green 

Indhold: 400 ml

SENDES KUN TIL DANMARK

Beskrivelse

Industrial Army Paint.

Farvekode: Forest Green RAL 6031

400ML spray dåse
Gloss level: Matt


Farebetegnelse:
Lokalirriterende
Yderst brandfarlig
Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:
Produktet er mærkningspligtigt i proceduren beregning af “almindelige klassificeringsdirektiv for
præparater i EU “i sidste gældende udgave.
Ved længere eller gentagen kontakt med huden kan der opstå dermatitis på grund af affedtende virkning af opløsningsmidlet.
Advarsel! Beholder under tryk.
Virker narkotiserende.
Yderst brandfarlig.
Irriterer øjnene.
Skadelig for organismer, kan forårsage langsigtede skadelige virkninger i vandmiljøet.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 ° C. Sker dette kan dåsen punkteres eller brændes.
Spray ikke mod åben ild eller glødende legemer. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning.
Opbevares uden for børns rækkevidde